Eğitim Ofisi

Yaygın eğitim nedir?

Yaygın eğitim, diğer genel eğitim yöntemleriyle birlikte yürütülen bir eğitim sürecidir.  Katılımcılar bu sürece gönüllü olarak dahil olur ve öğrenme sürecinde aktif rol oynarlar. Grup ortamında eğitim,  interaktif ve katılımcı bir biçimde, deneysel yöntemlerle gerçekleştirilir.

Yaygın eğitim, aktif eğitim (active training) seanslarının genel adıdır. Aktif eğitim, bireyin performansını arttırmaya yönelik metotların bütünüdür. Bireyin performans düşüşü; belli bir beceri ya da bilgiye sahip olmamasından kaynaklanıyorsa; yaygın eğitimle bu açığın kapatılması oldukça uygundur.

Aktif eğitimler, örgün eğitimde olduğu gibi planlanmış ve yapılandırılmıştır. Ancak oldukça esnek ve düzenlenebilir programa sahip olurlar. Katılımcıların, yaptıkları hataların hoşgörüyle karşılandığı ve deneme yanılma yöntemiyle öğrenme fırsatının sunulduğu bir ortamda yer almaları sağlanmaktadır.

Yaygın eğitimde kişilere; değer, beceri ve yetkinliklerini geliştirme fırsatı sunulur. Sosyal beceri (soft skill) olarak da bilinen bu beceriler; kişilerarası iletişim, takım içi iletişim, organizasyonel yeterlilik, çatışma yönetimi, kültürlerarası farkındalık, liderlik, planlama, düzenleme, koordine etme becerileri, takım çalışması, özgüven, disiplin ve sorumluluk gibi özellikleri içerir. Bu eğitimi diğerlerinden farklı kılan, bireylerin öğrenme sürecinde çok aktif rol almasıdır.

Yaygın eğitimlerin en önemli özellikleri; interaktif olması, deneyimleme yoluyla öğrenme esasına dayanması, becerileri geliştirmeye ve hayata hazırlamaya odaklı olması, amaçlı ve planlı bir süreç olduğu gibi oldukça esnek olması, gönüllülük esasına dayanması, herkes tarafından ulaşılabilir olması, katılımcı ve öğrenen odaklı olması, kolektif bir yaklaşımla hem bireysel öğrenmeye hem grup öğrenmesine dayanması, bütüncül ve süreç temelli olması ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olmasıdır.

Eğitmen kimdir?

Eğitmen, grup-içi ya da bireysel çalışmalarla, katılımcıları hem profesyonel hem kişisel anlamda geliştirmek için çalışır. Eğitimci, bir grup katılımcıyı bir araya getirerek, deneysel ve etkileşimsel biçimde öğrenme süreçlerini yönlendirir. Katılımcıların yeni bilgiler keşfetmelerini ve var olan bilgilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaya çalışır.

TPÖÇG Eğitmenleri ne yapar?

TPÖÇG eğitmenlerinin görevi; aktif TPÖÇG gönüllülerini görevlerine hazırlamak, görev boyunca onları desteklemek, TPÖÇG’ün işleyişini sağlamlaştırmak ve aktif psikoloji öğrencileri için verimli bir öğrenme ortamı yaratmaktır. İletişim, çatışma çözme, yaratıcılık, kriz yönetimi, değerler, karar verme, korkularla yüzleşme, etkili toplantı yapma, duygusal zeka, kolaylaştırma, geribildirim, finansal yönetim, bütçe artırma, hedef belirleme, grup dinamikleri, sağlık, insan kaynakları, kültürlerarası etkileşim, liderlik, pazarlama, motivasyon, kültürel farkındalık, ikna, sunum becerileri, proje yönetimi, toplum önünde konuşma, bilgi aktarımı, öğrenmeyi öğrenme, stratejik planlama, takım kurma, zaman yönetimi, eğitim(training) tasarlama ve eğitim verme gibi pek çok konuda, TPÖÇG’ün ve diğer organizasyonların gönüllülerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler sunarlar. TPÖÇG eğitmenleri aynı zamanda diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlarda eğitim verirler. Psikoloji altyapılarının olması, diğer organizasyonlar için TPÖÇG Eğitmenlerini cazip hale getirmektedir.

 

Sekmeleri kullanarak bunlarla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

  • Eğitim Ofisi (TPÖÇG’te eğitim faaliyetlerinden sorumlu çalışma birimi)
  • TPÖÇG-içi ve TPÖÇG-dışı etkinliklerimiz
  • TPÖÇG Eğitmenler Havuzu
  • Nasıl TPÖÇG Eğitmeni olabilirim?